روانشناسی رنگ کرمی

رنگ کرم ترکیب رنگ زرد و سفید است. کسانی که عاشق رنگ کرم هستند، به افکار و ایده های جدید علاقه دارند. علاقمندان رنگ کرمی،نیاز به دلگرمی زیادی دارند برای شاد بودن